Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MijnDierenartspraktijkApp

Artikel 1. Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: MijnDierenartspraktijkApp b.v.
Opdrachtgever: de dierenarts of dierenartspraktijk die aan MijndierenartspraktijkApp bv de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of die producten van MijndierenartspraktijkApp afneemt.
Opdracht: de door MijnDierenartspraktijkapp b.v. ontwikkelde App onder de naam MijndierenartspraktijkApp, welke kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op een mobiele telefoon of tablet met een android of ios besturingssysteem
Gebruiker: De natuurlijke en/of rechtspersoon, niet zijnde de opdrachtgever en opdrachtnemer, die de App heeft gedownload, geïnstalleerd en of er gebruik van maakt.
Werken: omvat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals beschreven in de auteurswet.

Artikel 2. Algemeen


1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, daaronder mede begrepen het gebruik van de App , waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Door een inschrijving via de website van MijndierenartpraktijkApp bv verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook te erkennen.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden zijn betrokken.
6. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met MijndierenartspraktijkApp bv gesloten overeenkomst.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtnemer is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoeringen en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van MijndierenartspraktijkApp zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Bepalingen abonnementen.


1. Een abonnement op MijndierenartspraktijkApp is van toepassing op 1 hoofdvestiging inclusief 4 nevenvestigingen met een maximale afstand tot de hoofdvestiging van 35 km.
2. Vestigingen buiten het gebied van 35 km van de onder 1. genoemde hoofdvestiging worden als nieuwe hoofdvestiging gezien, waarvoor een apart abonnement van toepassing is.
3. Voor iedere vestiging meer dan de hoofdvestiging plus 4 nevenvestigingen geldt een meerprijs van 10% op het abonnementsgeld.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en het betrekken van derden daarbij.


1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
3. De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen om een tijdige en juiste levering door Mijndierenartspraktijkapp mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Bij de productie van een gepersonaliseerde app voor de opdrachtgever, zal voorafgaande aan de afronding van dit proces de opdrachtgever de gelegenheid krijgen het prototype te beoordelen en goed te keuren.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk


1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de
opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.
Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Duur overeenkomst; opzegging


1. De overeenkomst vangt aan na aanmelding via de website of schriftelijke aanmelding. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor een duur van 6 maanden of 1 jaar met een opzegtermijn van één maand. Zonder tijdige opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

Artikel 8.Tarieven


1. De tarieven zullen volgens vermelding op de website www.mijndierenartspraktijkapp.nl in rekening worden gebracht, afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen abonnement en eventuele extra opties.
2. Kosten voor promotiemateriaal staan op de website vermeld en worden separaat aan opdrachtgever berekend. Deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.
3. Alle bedragen vermeld zijn excl BTW.
4. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
5. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, zoals bedoeld in vorig lid, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk in kennis stellen.
7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden


1. Betaling van het afgesloten abonnement geschiedt per half jaar of jaar door middel van een factuur, die de opdrachtgever van MijndierenartspraktijkApp ontvangt.
2. Bij uitblijven van betaling of in geval van stornering van afgeschreven bedragen, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.
3. De opdrachtnemer heeft vanaf het moment van in verzuim treden door de opdrachtgever het recht over het opeisbare bedrag een wettelijke rente te berekenen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke MijndierenartspraktijkApp maakt ter verkrijging van voldoening zijn voor rekening van de opdrachtgever. In
dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen, zowel de gerechtelijke als de  buitenrechtelijke, voor opdrachtgever.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en auteursrechten


1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ontwerpen, films, software en bestanden, eigendom van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere manier te bezwaren.
3. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – komen toe aan Mijndierenartspraktijkapp. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtgever daartoe
bevoegd.
4. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
5. De opdrachtnemer is te alle tijde gerechtigd haar naam in of bij de App te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming de App zonder vermelding van de naam van MijndierenartspraktijkApp openbaar te maken of
te verveelvoudigen.
6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte App , eigendom van MijndierenartspraktijkApp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
7. Alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever aan MijndierenartspraktijkApp verstrekte gegevens, worden eigendom van MijnDierenartspraktijkApp. Zij wordt daarmee rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de verstrekte
gegevens. De opdrachtgever verklaart over de volledige eigendomsrechten te beschikken benodigd voor overdracht van deze eigendomsrechten en vrijwaart MijndiereartspraktijkApp voor alle aanspraken van derden ter zake, in het bijzonder voor aanspraken ten aanzien van een (vermeende) inbreuk op het
intellectuele eigendomsrecht van deze derden met betrekking tot door de opdrachtgever aan MijndierenartspraktijkApp verstrekte Werken. De overdracht door opdrachtgever kan geschieden per e-mail of door het inbrengen van of uploaden van afbeeldingen en/of teksten via het Controle Managment Systeem

Artikel 11. Gebruik en licentie


1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MijndierenartspraktijkApp, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de App voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking aan haar klanten en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan MijndierenartspraktijkApp bekend te zijn gemaakt.
2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MijndierenartspraktijkApp niet gerechtigd de App ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van MijndierenartspraktijkApp een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever nooit toegestaan om veranderingen in het voorlopige of definitieve ontwerp van de App aan te brengen of te laten aanbrengen.
4. MijjndierenartspraktijkApp heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de App (daaronder mede begrepen het ontwerp en de afbeeldingen/teksten die door of namens de opdrachtgever zijn ontworpen c.q. opgesteld) te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de App en/of ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan
de opdrachtgever verstrekte licentie onmiddellijk te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.
6. Indien MijndierenartspraktijkApp voor het ter beschikking stellen van de App afhankelijk is van enige derde en deze derde stelt aanvullende voorwaarden aan het gebruik van de App door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gehouden zich te conformeren aan deze aanvullende voorwaarden.

Artikel 12. Reclame


1. Opdrachtnemer is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder dat zij daartoe enige toestemming van de opdrachtgever behoeft, advertenties en/of andere uitingen van commerciële aard , aan de App toe te voegen. Opdrachtnemer zal daarbij het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever in acht nemen.
2. Vergoedingen ter zake in de App aanwezige advertenties komen toe aan opdrachtnemer. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op (een gedeelte van) deze vergoeding. Noch heeft de opdrachtgever recht op enige andere vergoeding, korting of restitutie.

Artikel 13. Opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd , de beschikbaarheid en het (verdere) gebruik van de App waarvoor de overeenkomst is aangegaan, op ieder moment te staken of te stoppen. Opdrachtnemer is in geval van stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De opdrachtgever heeft in dat geval slechts recht op gedeeltelijke restitutie van eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden.
2. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
3. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt ontbonden wegens omstandigheden van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien de opdrachtgever een gepersonaliseerde App heeft besteld zal het honorarium en de gemaakte kosten voor deze opdracht toch door opdrachtgever moeten worden voldaan.
5. Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft MijndierenartspraktijkApp het recht het verstrekte gebruiksrecht
te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever,
uit hoofde van de wanprestatie., wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14. Garanties en vrijwaringen


1. MijndierenartspraktijkApp garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
4. De opdrachtgever vrijwaart MijndierenartspraktijkApp voor alle aanspraken van derden die samenhangen met het gebruik van de App en/of de daarin vervatte gegevens.

Artikel 15. Aansprakelijkheid


1. Voor aanvaarde opdracht heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp, de tekst of gegevens nadat de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd of in de gelegenheid is gesteld deze te controleren en nadat de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. MijndierenartspraktijkApp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Apple besluit de door opdrachtnemer ontwikkelde App verkrijgbaar in de App store uit de App store te verwijderen.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer dit met of zonder mededeling van Apple ten uitvoer wordt gebracht. Idem voor Google play.

Artikel 16. Geheimhouding, bewaarplicht en overdracht van rechten


1. Aan MijndierenartspraktijkApp verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak , vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van schade die hierdoor is ontstaan.
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtgever geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van opdrachtgever, haar werkwijze en dergelijke.
4. Beide partijen zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven.
5. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door opdrachtnemer uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Daarnaast kan de informatie door opdrachtnemer, haar partners of aan haar gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
2. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
3. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.